Niet meteen geschikt voor de woning

Biogas is in eerste instantie niet direct geschikt voor het gebruik in woningen. Het heeft namelijk een lagere energiewaarde dan aardgas en kan daarom niet in een bestaande ketel verbrand worden. Het moet dan ook eerst omgezet worden naar groen gas. Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Deze opwaardering vindt plaats door biogas schoon te maken en een groot deel van de koolstofdioxide uit het biogas te filteren. Je houdt dan groengas over, dat net als aardgas te gebruiken is en dezelfde kwaliteit heeft. De kenmerkende aardgasgeur is eraan toegevoegd. Je merkt thuis niet of je aardgas of groen gas gebruikt.
 

Mestvergisting op kleine en op grote schaal

Wij transporteren nu al biogas uit mestvergisters bij boerderijen naar instellingen en bedrijven die stoom en warmte met hoge temperatuur nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat doen we nu met enkele projecten op kleine schaal. We werken momenteel aan meerdere projecten om biogashubs te ontwikkelen waarbij biogas wordt geproduceerd uit mest bij boerderijen, dat via een biogasnetwerk op een centrale plek wordt opgewaardeerd naar groengas en daar wordt ingevoed op het aardgasnet. Zo verduurzamen we het gas in ons netwerk.

Koeien in de wei

Hoe werkt dit precies?

De mest wordt vanuit de stal zo snel mogelijk naar de vergister gepompt. Hoe sneller de mest in de vergister komt, hoe meer biogas er geproduceerd kan worden en hoe minder emissie van stikstof en methaan er vanuit de stal in de omgeving terecht komt. Meestal wordt de mest met een mestschuif elk uur uit de stal geschoven in een opvangbak, vanuit deze bak wordt de verse mest in de vergister gepompt.

In de vergister zijn bacteriën aanwezig die de mest deels in biogas omzetten. Het gasmengsel dat in de vergister ontstaat, is biogas. Vanuit de vergister wordt het biogas eerst voorgereinigd zodat schoon biogas het biogasnetwerk ingaat, dat voldoet aan gestelde eisen. Dat schone biogas transporteren we via ons biogasnetwerk naar afnemers. Ook kan het biogas naar een centrale locatie worden getransporteerd waar het wordt omgezet in groengas en dan als aardgasvervanger het aardgasnet ingaat.

Biogasopwaardeerinstallatie

In een biogasopwaardeerinstallatie wordt het biogas gefilterd waardoor er groengas ontstaat. De koolstofdioxide wordt grotendeels uit het biogas gehaald waardoor er meer methaan in het groengas komt. Methaan is het brandbare deel dat ook in aardgas zit. Dit gebeurt op zo'n manier dat het groengas precies dezelfde kwaliteit heeft als het aardgas dat nu in ons net getransporteerd wordt.

Na vergisting

Na vergisting blijft er nog mest over, dat noemen we digestaat. Dit kan net als de gewone mest worden gebruikt om het land te bemesten. Het bevat ook nog steeds dezelfde hoeveelheid meststoffen zoals stikstof en fosfaat. Doordat de mest vergist is werkt de mest wel beter als meststof. Dit zogenaamde digestaat zorgt voor een vermindering in het gebruik van kunstmest. Zo draagt biogas bij aan groene bedrijven en nog groenere boerenerven!

(De tekst gaat verder na de afbeelding)

Infographics Van Biogas naar Groengas 3
Stikstofreductie tot wel 55%.

En op grote schaal?

Ook in ons verzorgingsgebied staan al meerdere grootschalige biogasinstallaties waar onder andere dierlijke mest vergist wordt en het geproduceerde biogas omgezet wordt naar groengas. We verwachten dat er in de toekomst nog enkele grootschalige installaties bijkomen. In 2022 stroomde verder al ca. 12 miljoen m3 groengas door ons netwerk. Halverwege 2023 steeg het aandeel groengas naar 9,3 miljoen en we verwachten in 2023 20 miljoen m3 te halen. De kans dat je thuis al groengas hebt gebruikt is dan ook groot. In 2030 is de wens dat het aandeel groengas in het aardgasnetwerk 20% is. Een mooie opgave!

Infographics Van Biogas naar Groengas 1
Van biogas naar groengas.
Contact opnemen

Meer weten over mestvergisting?

Ferdinand Borsje Biogasexpert