Twence heeft warmte beschikbaar om meer dan 100.000 woningen en bedrijven aardgasvrij te verwarmen Wij zien het beiden als onze maatschappelijk rol om bij te dragen aan de verduurzaming van onze regio. Met als belangrijkste doel: woningeigenaren van oudere en minder goed geïsoleerde woningen in stedelijk gebied een duurzame en betaalbare energievoorziening voor de toekomst bieden, tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Warmte uit de regio
 

Twence, waar de restwarmte vandaan komt, staat in Hengelo. Daarom richten we ons in de eerste fase van het aanleggen van het Regionaal Warmtenet Twente op de Hengelose wijk Wilderinkshoek, waar we 2841 woningen willen aansluiten op het warmtenet. Het aanleggen van een warmtenet kost veel geld. Het hoofdtransportnet moet zwaar genoeg zijn voor uitrol in de toekomst, terwijl in het begin het aantal aansluitingen nog beperkt is. Om de exploitatie voor de eerste fase kostendekkend te maken hebben wij vorig jaar samen een subsidie bij de rijksoverheid en de provincie Overijssel aangevraagd. 
 

Subsidies ontvangen


Vanuit de rijksoverheid hebben we hiervoor een Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) subsidie ontvangen van €17 miljoen. Deze subsidie is een nieuwe regeling van het rijk om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Van de provincie Overijssel hebben we ook voor deze eerste fase van 2841 woningen €2,5 miljoen subsidie ontvangen. Het toekennen van de subsidies is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van het Regionaal Warmtenet Twente. 

Ontwerpfase


Op dit moment zitten we in de ontwerpfase waarin we toewerken naar een definitief ontwerp voor de eerste fase om uiteindelijk een investeringsbesluit aan onze aandeelhouders voor te leggen in 2025. 

Open warmtenet
 

Het warmtenet moet een open net worden, waarop in de toekomst alternatieve energiebronnen kunnen worden aangesloten. Er zullen ook buurten of wijken zijn waarbij het niet nodig is om de warmte op een hoge temperatuur (90-70 graden) te leveren, maar ook goed verwarmd kunnen worden met een midden temperatuur warmte (70-50 graden) of zelfs lage temperatuur. Hierdoor kunnen lokale bronnen met een lagere temperatuur restwarmte eerder worden ingezet. Ook het inzetten van bijvoorbeeld geothermie zijn we aan het onderzoeken. Levering van warmte is hierdoor altijd verzekerd, ook voor de langere termijn. 


Ambitie Cogas: onze klanten voorzien van betaalbare en duurzame warmte
 

Cogas heeft de ambitie om ongeveer 25.000 woningen in Borne, Almelo en Oldenzaal te voorzien van duurzame warmte. Uit de startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving en onderzoek van Ecorys komt namelijk naar voren dat voor 25.000 woningen in ons verzorgingsgebied, een hoog-temperatuur of midden-temperatuur warmtenet tot de laagste maatschappelijke kosten leidt. De bedoeling is om stapsgewijs het open warmtenet verder uitbouwen, naar Almelo, Borne, Enschede en Oldenzaal. 

Restwarmte duurzaam inzetten


De rijksoverheid bestempelt restwarmte uit industrie als duurzaam en stimuleert het gebruik hiervan. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij (industriële) processen en niet opnieuw in het proces gebruikt wordt. Deze warmte kan ingezet worden om woningen en bedrijven te verwarmen. Dit is een milieuvriendelijke en CO2-neutrale manier van verwarmen. Dit zorgt ervoor dat dezelfde warmte niet met fossiele brandstof of met duurzame bronnen hoeft te worden opgewekt. 

Voordelen warmtenet 


Het leveren van warmte op een hoge temperatuur heeft als voordeel dat de woningen door de aanvoer van hoge temperatuur niet volledig geïsoleerd hoeven te worden. Ook het extra aantal benodigde elektriciteitshuisjes is aanzienlijk lager dan bij een wijk die overgaat op all-electric. Ter vergelijking: Voor het elektrisch verwarmen van 25.000 woningen zouden anders 15 windmolens of 187.500 zonnepanelen (400KW) nodig zijn. Om de elektriciteitscapaciteit naar de woningen te brengen moeten daarvoor 120 tot 160 extra elektriciteitshuisjes geplaatst worden en 120.000 meter laag- en middenspanningkabels gelegd worden.

Wereldwijde opgave: we hebben alle energiebronnen nodig


Het behalen van de klimaatdoelstellingen is een wereldwijde opgave die vraagt om lokale oplossingen. We hebben hiervoor alle energiebronnen nodig: een mix van hernieuwbare gassen, warmte en extra netcapaciteit. We hebben simpelweg nergens genoeg van om aardgas een-op-een te vervangen. Bovendien verschilt het per wijk of buurt wat de beste oplossing is. Ons doel is om onze klanten ook in de toekomst te kunnen voorzien van een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening. 

Landelijke opgave: collectieve warmtevoorzieningen voor een derde van de gebouwde omgeving
 

De rijksoverheid voorziet een belangrijke rol voor warmtenetten in Nederland. Meer dan 90% van de woningen wordt nu nog met aardgas of andere fossiele energie verwarmd. De gezamenlijke opgave is dat we in Nederland aardgas gaan vervangen door duurzame alternatieven. Voor grofweg een derde van de gebouwde omgeving is volgens de minister een collectief warmtenet de optie met de laagste maatschappelijke kosten. Collectieve warmtevoorzieningen zijn daarmee een essentieel onderdeel van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. De landelijke doelstelling is om in 2030 500.000 nieuwe aansluitingen op een collectieve warmtevoorziening in de bestaande bouw gerealiseerd te hebben ten opzichte van 2021. Dit aantal kan groeien naar 2,6 miljoen nieuwe aansluitingen in 2050.  

Regionale opgave: 100.000 woningen voorzien van duurzame warmte

Ook in de RES Twente staat het belang van een regionaal warmtenet voor het stedelijk gebied van Hengelo, Enschede, Almelo, Borne, Oldenzaal en mogelijk ook Haaksbergen en Wierden van warmte kan voorzien. Met de restwarmte van Twentse bedrijven kunnen meer dan 100.000 Twentse woningen worden verwarmd. Als de warmtebronnen maximaal benut worden, kan 60% van de woningen in het stedelijk gebied worden aangesloten op het regionale warmtenet. De grootste bron in Twente is op dit moment de restwarmte van Twence. Met de hoge temperatuur restwarmte van Twence kunnen 100.000 woningen of bedrijven van warmte worden voorzien. De rijksoverheid bestempelt dit als duurzaam en stimuleert het gebruik van restwarmte uit de industrie. 

Samenwerking in de regio

Om het Regionaal Warmtenet Twente te realiseren werken we, Twence en Cogas, nauw samen met een groot aantal lokale en regionale stakeholders, zoals RES Twente, gemeenten Hengelo, Enschede en Borne en woningcorporatie Welbions. Ook werken we samen met bedrijven en instellingen die interesse hebben om zich aan te sluiten op het warmtenet. Met woningcorporatie Welbions zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden om corporatiewoningen in de wijk Wilderinkshoek (buurt Nijverheid) in Hengelo aan te sluiten op het warmtenet. 

 

Neem contact op

Meer weten?

Johan Koeman Programmamanager warmte