Je hebt in principe recht op een vergoeding wanneer het een ernstige storing betreft die; langer dan 8 uur duurt; én in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de melding zich al eerder heeft voorgedaan in hetzelfde warmtenet, dezelfde individuele aansluiting, dezelfde afleverset of dezelfde inpandige leiding(en). Je hebt ook recht op een vergoeding als het een ernstige storing betreft die langer duurt dan 24 uur. In dat geval geldt het herhalingsvereiste niet.

Je hebt geen recht op een vergoeding wanneer de onderbreking van de warmtelevering het gevolg is van oorzaken die buiten de invloedssfeer liggen van - of niet kunnen worden beïnvloed door Cogas, waarmee onder andere wordt bedoeld:

  • geen of onvoldoende warmtelevering door de betreffende warmteproducent(en) of opwekeenhe(i)d(en) op het warmtenet;
  • de onderbreking van de levering van elektriciteit op aansluitingen van Cogas;
  • extreme situaties waaronder overmacht  (bijvoorbeeld: natuurramp, sabotage, terrorisme etc.);

Er is ook geen recht op compensatievergoeding ingeval van een voorziene of geplande onderbreking, die ten minste drie dagen van tevoren door Cogas aan de verbruiker is gemeld.