‘’

Warmte

Via een warmtenet, zoals stadsverwarming, wordt er duurzaam verwarmd water aangeleverd voor het verwarmen van uw woning en het op temperatuur brengen van het kraanwater. Cogas verzorgt het ontwerp, de realisatie en exploitaties van de warmtevoorzieningen.

‘’

Biogas

Cogas heeft veel ervaring in duurzaamheidsprojecten waarbij biogas wordt toegepast als brandstof. Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal, zoals mest, slib of huisvuil. Het is dus een puur duurzame energiebron. 

‘’

Biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor organisch materiaal dat biologisch afbreekbaar is en kan dienen als brandstof voor het opwekken van duurzame energie. Deze bio-energie is een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen en zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is biomassa, in tegenstelling tot kolen en aardgas, een bron die niet opraakt.

‘’

Zonne-energie

Ook zonne-energie krijgt van Cogas de nodige aandacht als duurzaam alternatief voor traditionele brandstoffen. Wij bekijken of en op welke manier we zonne-energie kunnen toepassen in projecten en vervullen bij de realisatie een faciliterende en regisserende rol.

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas