Regionale Energiestrategie Twente: toekomst voor warmtenetten en biogas

Cogas wil de energietransitie versnellen en is daarom blij met de totstandkoming van de concept-RES Twente. Daarin staat dat Twente binnen tien jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam kan opwekken. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De voorstellen van de gemeenten en de mogelijkheden voor onze regio staan beschreven in de concept-RES Twente. Cogas en haar netbeheerder Coteq Netbeheer hebben bij de totstandkoming hiervan een belangrijke kennisbijdrage geleverd.

Kennis als bijdrage
Gemeenten hebben voor de concept-RES Twente een voorstel gedaan, waarin staat beschreven op welke wijze hun gemeente kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Cogas heeft met haar kennis over netwerken en prognoses over toekomstig energieverbruik bijgedragen aan de totstandkoming van de concept-RES Twente. De toename van duurzame opwek en duurzame warmte heeft grote impact op de elektriciteitsinfrastructuur en warmtenetten. Dat betekent dat er de komende jaren veel werk in het verschiet ligt. De energienetten moeten uitgebreid en aangepast worden zodat ze klaar zijn voor de toekomst en Twente de stap kan maken om haar doelstellingen te behalen.

Toekomst voor warmtenetten en hernieuwbare gassen
Naast de opwek van duurzame elektriciteit, beschrijft de concept-RES Twente welke kansen er zijn waarmee Twente aardgasvrij en duurzaam gebouwen en woningen kan verwarmen. Het platteland is een bron van biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel industriële restwarmtebronnen aanwezig zijn. Met deze twee bronnen is er potentie om 64% van alle woningen in Twente duurzaam te verwarmen. Cogas ziet grote kansen voor warmtenetten in stedelijk gebied. Gerald de Haan, directeur Cogas zegt: ‘Collectieve warmte is een goede optie om over te gaan van verwarming met aardgas naar een CO2-arm alternatief. Onze ambitie is om een deel van onze gasaansluitingen voor 2030 te vervangen door nieuw aan te leggen warmtenetten. Bovendien hoeven we minder elektriciteit te transporteren als we duurzame warmtebronnen optimaal benutten’. Als gasnetbeheerder willen we per 2050 duurzame gassen door onze gasnetten transporteren. Op dit moment lijken biogas en groen gas een directe bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de regio. ‘We zullen dan ook inzetten op ontwikkeling en aanleg van nieuwe netwerken voor duurzame gassen en we zullen bestaande netwerken daarvoor geschikt maken’, aldus Gerald de Haan. ‘Op langere termijn zal waterstof ook als alternatief voor aardgas gelden’.  

In dialoog met de samenleving
In de komende periode gaan gemeenten, in samenspraak met inwoners, grondeigenaren en betrokkenen, afwegen welke locaties in aanmerking komen voor zonne- en windenergie. Waar welke warmtebronnen ingezet gaan worden is nu nog niet bekend. Elke gemeente maakt de keuze voor duurzame warmtebronnen in de transitievisie warmte en in wijkuitvoeringsplannen. De concept-RES Twente is dus ook vooral een uitnodiging om het maatschappelijk gesprek te voeren met elkaar. Alle Twentse gemeenten gaan nu in dialoog met de samenleving over het lokale energiebeleid, de regionale energiestrategie en de verdere uitwerking daarvan. Op basis van de resultaten die uit die dialoog naar voren komen, stellen gemeenten, provincie en waterschap de RES Twente 1.0 op. Die moet op 1 juli 2021 gereed zijn.

Op de site van de RES Twente is de concept-RES Twente terug te vinden.

Verbind met Cogas