Cogas ondersteunt gemeente Hardenberg met Transitievisie Warmte

Hoe gaan wijken in gemeenten over naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Om dat in beeld te brengen, maken gemeenten samen met verschillende partijen een Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden. De Transitievisie Warmte moet in 2021 klaar zijn. Gemeente Hardenberg werkt hierin, net als alle andere aandeelhoudende gemeenten van Cogas, samen met Cogas.

Meer duurzame energiebronnen

Veel woningen worden nu nog verwarmd met aardgas. Broeikasgassen die bij het winnen en verbranden van aardgas vrijkomen, zorgen voor de opwarming van de aarde. Daarom is het terugbrengen van het gebruik van aardgas één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Daarnaast heeft het Kabinet aangegeven te willen stoppen met de aardgaswinning in Groningen. De gemeente Hardenberg wil vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas meer duurzame energiebronnen gebruiken.

Warmtetransitie

Concreet is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 in 25% van alle wijken de woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. Op lange termijn (2050) moeten alle woningen aardgasvrij worden. Dit noemen we de warmtetransitie. De gemeenten moeten dit lokaal regelen, samen met onder andere de netbeheerders en woningcorporaties. Uitgangspunt is dat de kosten voor onder andere inwoners zo laag mogelijk zijn.

Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is ook vastgelegd dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte moet maken. Hierin staat per wijk welke duurzame energie-alternatieven er zijn voor het verwarmen van woningen en welke daarvan de laagste kosten heeft voor inwoners en betrokken partijen. De gemeente Hardenberg maakt de Transitievisie Warmte samen met Cogas, Enexis en Rendo en de woningcorporatie. Op dit moment verkennen de partners de mogelijkheden en oplossingen voor de wijken in Hardenberg. Naar verwachting is een eerste concept van de Transitievisie Warmte in de loop van 2020 klaar. Inwoners worden dan door de gemeente geïnformeerd.

Als de Transitievisie Warmte klaar is, wordt deze door het college van B&W voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De Transitievisie Warmte moet in 2021 klaar zijn en wordt iedere vijf jaar vernieuwd. Zo kan ingespeeld worden op bijvoorbeeld nieuwe duurzame technieken.

Wijkuitvoeringsplannen

Voor de wijken die als eerste aardgasvrij worden gemaakt, maakt de gemeente zogenaamde wijkuitvoeringsplannen. Hierin wordt uitgewerkt wat er precies moet gebeuren om de wijken aardgasvrij te maken, wanneer dit gebeurt, wat dit gaat kosten en hoe dit gefinancierd kan worden.

Startanalyse

Het Rijk wil gemeenten helpen bij het maken van de Transitievisie Warmte. Daarom heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van het Rijk een zogenaamde Startanalyse gemaakt.  Hierin brengt het PBL voor elke wijk of buurt in Nederland de kosten van meerdere warmte-alternatieven in beeld. De Startanalyse is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten bij het maken van de Transitievisie Warmte. Het zegt dus niets over de wijken die als eerste aan de beurt zijn en over de oplossingen die de gemeente gaat kiezen.

Alternatieven

Vanuit de eigen duurzaamheidsambities verkent de gemeente Hardenberg al de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, zoals een warmtenet en duurzaam (groen) gas. In Hardenberg staan al woningen die ‘all electric’ zijn. Hierbij wordt warmte gemaakt door middel van een elektrisch apparaat zoals een warmtepomp. Deze woningen gebruiken geen aardgas.

Verbind met Cogas