Cogas boekt goed resultaat over 2018

Cogas heeft over het jaar 2018 een resultaat na belasting behaald van 17.416.000 euro. Dat staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag. Van het resultaat over 2018 keert Cogas volgens vaste afspraken 10,2 miljoen euro aan dividend uit aan haar 9 gemeentelijke aandeelhouders. De essentie uit het jaarverslag hebben we samengevat in het jaarbericht

Blijvend investeren
Cogas investeerde in 2018 voor een bedrag van bijna 14 miljoen euro. Bijna 8 miljoen euro werd besteed aan vervanging, vernieuwing en uitbreiding van het elektriciteits- en gasnetwerk van Coteq Netbeheer B.V., onderdeel van de Cogasgroep. Ook investeerde Coteq in de uitrol van de slimme meter, die eind 2020 aan alle klanten moet zijn aangeboden. Andere investeringen betroffen onder meer de verduurzaming van de stadsverwarming in Almelo, waar in 2018 een houtgestookte biomassakachel in gebruik is genomen, die voor ruim 80% op duurzame wijze kan voorzien in de warmtebehoefte van de klanten op het stadsverwarmingsnet. Door de besparing op de inzet van aardgas die hiermee wordt bereikt wordt op jaarbasis een CO₂-uitstoot van circa 63 ton vermeden. 

Focus op een duurzame regio
In het jaarverslag 2018 schenkt de directie van Cogas aandacht aan de gevolgen van de energietransitie. Medio 2018 werd besloten de aardgaswinning in Nederland af te gaan bouwen en het streven is dat in 2050 alle huishoudens in ons land van het aardgas af zijn. Vanuit deze wetenschap heeft Cogas in het afgelopen jaar haar strategie tegen het licht gehouden en deze strategie opnieuw geformuleerd. Cogas baseert zich op een drietal pijlers: excellent netbeheer, versnellen van de energietransitie in de regio en een duurzame bedrijfsvoering. Cogas hanteert daarbij zes kernwaarden: veilig, betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam, regionaal en innovatief. In het kader van de energietransitie wil Cogas zich met name richten op biogas, biomassa, individuele oplossingen en op (rest)warmte. Op deze gebieden zijn meerdere projecten in ontwikkeling. Tevens wil Cogas starten met een pilotproject op het gebeid van waterstof.

Goede betrouwbaarheid
De netbeheerder binnen de Cogas groep, Coteq Netbeheer, presteerde opnieuw erg goed wat betreft de uitval van de gas- en elektriciteitsvoorziening. Zo zat een klant bij Coteq Netbeheer in 2018 gemiddeld 12 seconden zonder gas, tegen een landelijk gemiddelde van 64 seconden. Bij de onderbreking van de elektriciteitsvoorziening scoorde Coteq Netbeheer een gemiddelde uitvalsduur per klant van 5,4 minuten, tegen landelijk 20,4 minuten.

Personeel
Cogas had eind 2018 een personeelsbezetting van 169 personen. Het personeelsbestand is gedurende het jaar 2018 afgenomen van 163,4 fte op 1 januari 2018 naar 160,7 fte op 31 december 2018. In 2018 zijn 14 medewerkers in dienst getreden en 16 medewerkers uit dienst gegaan. Het gemiddelde ziekteverzuim over het volledige jaar 2018 was 3,4%. Dat betekent een daling van 1,4% ten opzichte van de 4,8% in 2017.

Jaarverslag online
Nieuwsgierig naar het hele jaarverslag? Dit is in zijn geheel hier online te lezen.
Hier zijn ook de verslagen van voorgaande jaren te vinden. 

Verbind met Cogas