Onderzoek naar inzet restwarmte bij rioolwaterzuiveringen Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen en netwerkbedrijf Cogas verkennen samen de mogelijkheden om duurzame energie uit water te winnen. Het onderzoek kan de regio helpen in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Zo heeft Nederland in haar Klimaatakkoord gesteld dat in 2021 alle gemeenten een warmteplan moeten hebben en in 2050 moeten alle Nederlandse woningen volledig aardgasvrij te zijn. Met deze verkenning hopen Vechtstromen en Cogas daar hun steentje aan bij te dragen. Vandaag is de samenwerking beklonken en hebben beide partijen hun handtekening onder dit initiatief gezet.

Onderdeel van de verkenning is om de mogelijkheden te onderzoeken om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en gezuiverd afvalwater (TEA) in te zetten voor een warmtenet. De basistemperatuur van dit water (8oC in de winter en 20oC in de zomer) wordt opgewarmd en ingezet in een warmtenet om woningen of bedrijven van warmte te voorzien. Ook wordt gekeken in hoeverre rioolwaterzuiveringsinstallaties in de toekomst biogas kunnen leveren aan een biogasnetwerk. Maar ook andere mogelijke bronnen van duurzame energie komen aan bod, zoals het inzetten van de biomassa uit het maaisel dat afkomstig is van de oevers van beken, rivieren en kanalen.

Jan van Hoek, lid van het dagelijks bestuur van Vechtstromen licht toe: “Uit recent onderzoek blijkt dat oppervlaktewater en afvalwater een grote potentie hebben om warmte uit te winnen. Door deze bronnen in te zetten wil Vechtstromen een bijdrage leveren aan de energietransitie. De rol van Cogas in dit project is dat het netwerkbedrijf haar kennis inbrengt in het onderzoek en eventueel zal investeren door de aanleg van een warmtenet of een biogasnetwerk. Daarom beperkt de verkenning zich niet tot de technische mogelijkheden; er wordt ook gekeken naar de financiële en organisatorische aspecten. Uiteindelijk moet er een gezonde businesscase liggen om de inzet van duurzame energie uit water mogelijk te maken. Gerald de Haan, directeur Cogas: “Deze samenwerking past goed in de ambities van Cogas voor de realisatie van duurzame warmte en gasnetten. Op die manier dragen we bij aan versnelling van de energietransitie”.

Gerald de Haan (directeur Cogas) en Jan van Hoek (lid DB Vechtstromen) ondertekenen de samenwerking.

Wij zijn Cogas

Verbinder in de regio. Actief en faciliterend in het veranderende speelveld door de energietransitie. Duurzaamheidspartner voor gebruikers en opwekkers.

Verbind met Cogas