Cogas boekt goed resultaat over 2017

Cogas heeft over het jaar 2017 een resultaat na belasting behaald van 16.002.000 Euro. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Van het resultaat over 2017 keert Cogas volgens vaste afspraken 10,2 miljoen Euro aan dividend uit aan haar 9 gemeentelijke aandeelhouders.

Blijvend investeren
Cogas investeerde in 2017 voor een bedrag van bijna 14 miljoen Euro. Ruim de helft van dit bedrag werd besteed aan vervanging, vernieuwing en uitbreiding van het elektriciteits- en gasnetwerk van Coteq Netbeheer B.V., onderdeel van de Cogasgroep. Ook investeerde Coteq in de uitrol van de slimme meter, die eind 2020 aan alle klanten moet zijn aangeboden.

Andere investeringen betroffen onder meer de verduurzaming van de stadsverwarming in Almelo, waar een biomassakachel is geplaatst, die voor ruim 80% op duurzame wijze kan voorzien in de warmtebehoefte van de klanten op het stadsverwarmingsnet.

Focus op een duurzame regio
In het jaarverslag 2017 schenkt de directie van Cogas aandacht aan de gevolgen van de energietransitie. Cogas legt de nadruk op haar kernwaarden: veiligheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en regionale verankering. In het kader van de energietransitie wil Cogas zich met name richten op biogas, biomassa, individuele oplossingen en op (rest)warmte. Gelet op haar lokale betrokkenheid geeft Cogas daarbij de voorkeur aan lokale oplossingen, vanuit de optiek dat aansluiten bij de lokale situatie en bij de aanwezige mogelijkheden leidt tot oplossingen met de beste balans tussen maatschappelijke kosten en baten.

Goede betrouwbaarheid
Ondanks een grotere stroomstoring in Almelo in februari vorig jaar presteerde Cogas opnieuw erg goed wat betreft de uitval van de gas- en elektriciteitsvoorziening. Zo zat een klant bij Cogas in 2017 gemiddeld 13 seconden zonder gas, tegen een landelijk gemiddelde van 61 seconden. Bij de onderbreking van de elektriciteitsvoorziening scoorde Cogas een gemiddelde uitvalsduur per klant van 5,1 minuten, tegen landelijk 24 minuten.

Personeel
Cogas had eind 2017 een personeelsbezetting van 171 personen. Cogas Holding Jaarverslag 2017

Verbind met Cogas